Melbourne, Australia, 25 May 2012 | Tennis Australia