Melbourne, Australia, 22 May 2012 | Tennis Australia