Melbourne - Tennis Australia, 30 May 2012 | Tennis Australia