Merimbula Tennis Club

Coaching

James Poso is the resident Merimbula Coach

Coach James Poso with some Tennis Hot Shots